Projekty VEGA - aktualizácie riešiteľských kolektívov pre rok 2016

Termín podávania aktualizácie: 15.12.2015 do 14:00 hod.


05. 11. 2015 10.44 hod.
Od: Martina Sandanusová

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2016, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 2) je potrebné, aby si konkrétny člen riešiteľského kolektívu stanovil, na ktorých max. 2 projektoch bude evidovaný, a následne podľa toho príslušný vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Upozorňujeme na to najmä preto, aby si každý riešiteľ VEGA zvážil svoje aktuálne účasti na projektoch, a to aj so zreteľom na podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2017, na ktorých by mal záujem participovať (príslušná komisia má v zmysle pravidiel VEGA právo neakceptovať novú žiadosť, v ktorej člen/členovia riešiteľského kolektívu budú presahovať celkovo 2 účasti). Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov sa v prípade porušovania pravidiel VEGA vyvodia príslušné dôsledky.

Pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2016, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá zmenenému vedúcemu riešiteľovi na aktuálne pracovisko.

Pri spoločných projektoch (rezort školstva + SAV) platí všeobecná povinnosť predložiť aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2016, a to i v prípade, keď nedošlo k žiadnej zmene. V prípade spoločného projektu s vedúcim riešiteľom zo SAV, ak v tomto roku nebola financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva (ostáva ako len samostatne riešený projekt v rezorte SAV). Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský kolektív za školskú časť nemal blokované účasti/kapacity pri snahe podať si nový projekt v nasledujúcom roku.

Termín podávania aktualizácie na rok 2016 je do 15. 12. 2015 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 18. 12. 2015 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na správne pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.

Viac informácii nájdete na stránkach MŠ SR.