Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. František Ďuriš (18.12.2015)

v piatok 18.12.2015 o 12:30 hod. v miestnosti M/213


23. 11. 2015 14.49 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 18. decembra 2015 o 12:30 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Abstract Model of the Effectivity of Human Problem Solving with Respect to Cognitive Psychology and Computational Complexity

Uchádzač: Mgr. František Ďuriš

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., RNDr. Igor Prívara, CSc., prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce