Projekty KEGA - podávanie záverečných správ

Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov: 13.11.2015 do 14:00 hod. Termín na podávanie záverečných správ končiacich projektov: 15.1.2016 do 14:00


05. 11. 2015 10.31 hod.
Od: Martina Sandanusová

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejnil informáciu o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015. Termín podávania ročných správ je do 13. 11. 2015 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy (len 1 strana) alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl

Viac informácií nájdete na stránkach MŠ SR.