Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Lukáš Dvonč (12.2.2016)

v piatok 12.2.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51


20. 01. 2016 14.14 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.1.6. fyzika plazmy

Termín obhajoby: 12. februára 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Modeling of Plasma Chemical Processes in Transient Spark in N2-O2 Mixture

Uchádzač: RNDr. Lukáš Dvonč

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Mário Janda, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc. 
Členovia: prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., Dr. Juraj Fedor, PhD., Mgr. Zděnek Bonaventura, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce