Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK (15.2.2016)

Predseda Akademického senátu FMFI UK na základe žiadosti Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK zvolal na pondelok 15.2.2016 mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK ku prebiehajúcemu štrajku učiteľov.


10. 02. 2016 18.00 hod.
Od: Sebastián Ševčík

Podľa čl. 16 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK zvolávam 10. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu FMFI UK na pondelok 15. februára 2016 o 14.00 hod. do posluchárne B.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Stanovisko AS FMFI UK k prebiehajúcemu štrajku učiteľov.
4. Rôzne.
5. Záver.

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší,

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r.
predseda Akademického senátu FMFI UK