Odborný asistent na KTFDF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky a didaktity fyziky s nástupom vo februári 2016


02. 12. 2015 12.25 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom p. prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta odborného asistenta na

Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky - Oddelenie teoretickej fyziky

Požiadavky na uchádzača: 

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa so zameraním na teoretickú a matematickú fyziku,
  • dobrá znalosť anglického jazyka v oblastiach vedeckého profilu pracoviska,
  • publikačná aktivita v príslušnej oblasti,
  • vítané sú skúsenosti s realizáciou výskumu v oblastiach vedeckého profilu pracoviska. 

Termín nástupu: február 2016

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania: 17.12.2015

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, potvrdenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, doklady o vzdelaní a doterajšej praxi, kompletný prehľad pedagogickej, publikačnej činnosti ako aj prehľad vedeckých aktivít  zasielajte na adresu : 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof. RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK