Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan (29.6.2020)

v pondelok 29.6.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F2/126


16. 06. 2020 14.01 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 29. júna 2020 o 10:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie terénnych experimentov s dataloggermi pri dosahovaní cieľov fyzikálneho vzdelávania

Uchádzač: PaedDr. Jozef Trenčan

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ľubomír Held, CSc., doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD., doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce