Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Hrabčák (28.8.2019)

v stredu 28.8.2019 o 12:45 hod. v posluchárni C


15. 08. 2019 22.35 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore meteorológia a klimatológia

Termín obhajoby: 28. augusta 2019 o 12:45 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Optické vlastnosti aerosólu vo vybraných oblastiach slnečného spektra

Uchádzač: Mgr. Peter Hrabčák

Školiteľ doktoranda: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Martin Gera, PhD., prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., RNDr. Martin Benko, PhD., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., RNDr. Juraj Bartok, PhD., Mgr. Mária Derková, PhD., Mgr. Jana Krajčovičová, PhD., prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., RNDr. Ladislav Metelka, PhD., Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce