Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Mošať (26.11.2019)

v utorok 26.11.2019 o 13:30 hod. v miestnostii F1/364


18. 11. 2019 10.46 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 26. novembra 2019 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364

Téma dizertačnej práce: Study of spontaneous fission and K isomerism in rutherfordium isotopes

Uchádzač: Mgr. Pavol Mošať

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia:  prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Oponenti: Ing. Štefan Gmuca, CSc., Ing. Ján Kliman, DrSc., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce