Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Dubovský (17.9.2019)

v utorok 17.9.2019 o 13:00 hod. v miestnostii F1/364


27. 08. 2019 22.04 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 17. septembra 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364

Téma dizertačnej práce: Study of associated production of the top-quark pair and Z boson

Uchádzač: Mgr. Michal Dubovský

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia:  prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD., prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., Mgr. Tomáš Sýkora, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce