Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Melo (16.9.2019)

v pondelok 16.9.2019 o 13:00 hod. v miestnostii F1/364


27. 08. 2019 09.49 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 16. septembra 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364

Téma dizertačnej práce: Charge asymmetry in top-quark pair production at 13 TeV in proton-proton collisions with the ATLAS experiment

Uchádzač: Mgr. Matej Melo

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., RNDr. Roman Lysák, PhD., Mgr. Jiří Kvita, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce