Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Smieško (11.2.2020)

v utorok 11.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


29. 01. 2020 13.24 hod.
Od: Helena Patríková

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 11. februára 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364

Téma dizertačnej práce: Intrinsic charm in proton

Uchádzač: Mgr. Juraj Smieško

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia:  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., doc. RNDr. Marek Bombara, PhD., Ing. Zdeněk Hubáček, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce