Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Kováč (30.8.2019)

v piatok 30.8.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C


26. 07. 2019 12.50 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 30. augusta 2019 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Náhodné dynamické systémy generované zobrazeniami intervalu do seba

Uchádzač: Mgr. Jozef Kováč

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., prof. RNDr. Michal Fečkan,DrSc. doc. Mgr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Marián Grendár, PhD., Mgr. Lenka Filová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce