Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dávid Gregor (19.8.2020)

v stredu 19.8.2020 o 9:00 hod. v posluchárni C


21. 07. 2020 09.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe geofyzika

Termín obhajoby: 19. augusta 2020 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: The Finite-difference Modelling of Seismic Wave Propagation in the Poroelastic Medium – the 2D P-SV Case

Uchádzač: Mgr. Dávid Gregor

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., Mgr. Miriam Kristeková, PhD.
Oponenti: prof. Jean Virieux, prof. Wei Zhang, prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce