Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Bartosz Michalczuk (26.2.2020)

v stredu 26.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51


22. 01. 2020 14.46 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 26. februára 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Detection of Trace Amounts of Substances using Ion Mobility Spectrometry Mass Spectrometry (IMS-MS) Technique

Uchádzač: Mgr. Bartosz Michalczuk

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. 
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc., doc. RNDr. Marian Masár, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce