Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Kompišová (21.8.2020)

v piatok 21.8.2020 o 10:00 hod. v miestnosti M/213


27. 07. 2020 13.32 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 21. augusta 2020 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Toky, cyklové pokrytia a farbenia signovaných grafov

Uchádzač: Mgr. Anna Kompišová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Členovia: 
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD., Mgr. Ing. František Kardoš, PhD., doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD., prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Oponenti: Mgr. Štefan Gyürki, PhD., prof. RNDr. Tomáš Kaiser, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.