Ocenenia pedagógov a študentov pri príležitosti osláv 17. novembra

Slávnostné odovzdávanie ocenení a stretnutie vedenia s ocenenými pedagógmi a študentmi prebehlo v stredu 24.11.2021.


30. 11. 2021 09.45 hod.
Od: webmaster

Na základe zváženia návrhov vedúcich katedier a vedenia fakulty udelil dekan prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Cenu dekana pri príležitosti osláv 17. novembra. 

Ocenení pedagógovia: 

doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
PaedDr. Lucia Budinská, PhD.
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.
RNDr. Roman Nagy, PhD.
Mgr. Júlia Raábová, PhD.
Mgr. Marek Šuppa
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc.

Ocenení študenti: 

Bc. Boris Bobáľ
Marián Poturnay
Natáia Gibasová
Lenka Košútová
Adriána Leginusová
Adam Martinka 

Fotogaléria z oceňovania

Bližšie informácie o ocenených: 

RNDr. Roman Nagy, PhD. (Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie)

je všestranne zdatný fyzik, prednáša teoretické predmety v študijnom programe astronómia a astrofyzika. V práci so študentmi sa vždy snaží o detailné objasnenie fyzikálnych princípov skúmaných javov. Je obetavý prednášajúci a šíri dobrú atmosféru medzi študentmi a kolegami. Je jedným z riešiteľov už druhého medzinárodného projektu Erasmus+, kde sú okrem FMFI zahrnuté štyri zahraničné (ČR a Španielsko) a domáce inštitúcie (AsÚ SAV). 

doc. Mgr. Tibor Macko, PhD. (Katedra algebry a geometrie)

je vynikajúci vedec a pedagóg s veľmi dobrým ohlasom od študentov, v posledných  rokoch  vedie niekoľko z najlepších študentov z matematiky na všetkých troch úrovniach štúdia. Natočil  niekoľko desiatok  video prednášok z lineárnej algebry a geometrie s vysokou sledovanosťou. Ako jeden  zo  spoluautorov dopisuje  knihu v rozsahu  800 strán z oblasti teórie chirurgií pre vydavateľstvo Springer. 

Mgr. Marek Šuppa (Katedra aplikovanej informatiky)

je mladý kolega, ktorý je veľmi ochotný po všetkých stránkach, čo sa týka výuky i výskumu. Dostáva vysoké hodnotenia v ankete od študentov na svojich dlhoročných predmetoch, kde cvičí, ale aj na nových, čo začal cvičiť v rámci dátovej vedy. 

Zamestnanec 

doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.(Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky)

s úspechom spája výuku s vedeckou a publikačnou činnosťou. Školí doktorandov, ktorých zapája do zaujímavého výskumu, a na viacerých predmetoch zadáva študentom tvorivé projekty.

PaedDr. Lucia Budinská, PhD. (Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky)

je naša mladá kolegyňa, ktorá už počas svojho interného doktorandského štúdia zrástla s katedrou a prevzala na seba neuveriteľne veľa inovatívnych iniciatív. Pre celé Oddelenie didaktiky informatiky je významnou inšpiráciou a pomocou v mnohých smeroch. Pomáha nám organizovať odborný seminár oddelenia, je tvorivou spoluautorkou úloh pre súťaž iBobor, mnohým kolegom radí v rôznych pedagogických inováciách, je hlavnou organizátorkou mimoriadne úspešného Informatického dňa pre učiteľov informatiky a výborne si plní všetky svoje pedagogické a výskumné aktivity. Je plne integrovanou a vlastne až nenahraditeľnou súčasťou oddelenia a všetkých jeho aktivít. 

doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. (Katedra experimentálnej fyziky)

je vynikajúci vedec a pedagóg, má dlhoročnú prax v pedagogickej činnosti v programoch fyzika plazmy a fyzika tuhých látok, pravidelne sa zapája do pedagogických aktivít so študentmi so špeciálnymi potrebami. 

Mgr. Katarína Boďová, PhD. (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky)

dosahuje vysokú publikačnú činnosť, zapája sa do propagácie fakulty a mala mimoriadne zodpovedný prístup k zabezpečeniu výučby v roku 2021. 

doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. (Katedra teoretickej fyziky)

roky vyučuje rôzne predmety teoretickej fyziky poslucháčov fyziky s veľkým nadšením, ponúkajúc prednášky a konzultácie ďaleko nad rámec rozvrhu. Pri práci školiteľa zadáva študentovi aktuálne problémy, ktoré s ním detailne paralelne rieši, venuje sa mu oveľa intenzívnejšie, ako je štandard. 

Mgr. Júlia Raábová, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu)

viedla svoje hodiny príkladne a vysoko odborne aj počas dištančného vzdelávania, v súčasnosti učí simultánne prezenčne aj dištančne študentov, ktorí sa so zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na prezenčnej výučbe. Snaží sa neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu a rozšíriť vzdelanie vo svojej špecializácii aj v zahraničí, napr. v Japonsku. 

Bc. Boris Bobáľ (študent 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe jadrová a subjadrová fyzika)

aktívne spôsobí v Študentskej komore AS FMFI UK na poste predsedu tejto komory, resp. podpredsedu AS FMFI UK, rovnako aktívne spôsobí aj v AS UK. Podieľa sa aj na organizácii Dňa otvorených dverí, akcie MiniErasmus a na sústredení prvákov. 

Marián Poturnay (študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe matematika)

úspešne reprezentoval fakulty na súťaži International Mathematics Competition 2021, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2.- 8. augusta, kde získal 1. cenu. 


Natália Gibasová
Lenka Košútová
Adriána Leginusová
Adam Martinka 
(študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe ekonomická a finančná matematika)

úspešne reprezentovali fakultu na medzinárodnej súťaži AI in ESG Investing, ktorá sa uskutočnila od 12. marca do 7. júna 2021, a obsadili 4. miesto zo 45 tímov.