Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (9.11.2022)

v stredu 9.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


03. 11. 2022 11.00 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Ing. Jakub Kaizer, PhD.

Názov: Časové zmeny koncentrácie trícia a rádiouhlíka v severozápadnej časti Pacifického oceánu (1993-2012)

Termín: 9.11.2022, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Severozápadná časť Pacifického oceánu je jeden z najviac študovaných oceánskych systémov vďaka svojej rozmanitej štruktúre a dôležitej úlohe v spojení s priľahlými rezervoármi. Trícium (3H) a rádiouhlík (14C) sa často využívajú ako oceánografické stopovače kvôli ich vhodným vlastnostiam. Viaceré rozsiahle štúdie, ako napr. GEOSECS, WOCE a WOMARS použili tieto dva rádionuklidy na skúmanie rôznych oceánografických procesov, transportných ciest, morských prúdov a tvorby spodnej vody. V prednáške zhodnotíme časové zmeny úrovní 3H a 14C v morskej vode v severozápadnej časti Pacifického oceánu od roku 1993 do roku 2012. Oproti úrovni pozadia z roku 1993 údaje z roku 2012 naznačujú významný vplyv havárie jadrovej elektrárne Fukušima Dai-ichi na tríciové povrchové a vertikálne profily morskej vody, čím sa jeho zásoby v južnej časti zvýšili o faktor 2–7. Na druhej strane obsah 14C v povrchovej morskej vode od roku 1993 neustále klesá, pričom od roku 2005 sa pokles zrýchľuje, pravdepodobne v dôsledku zostupu bombového rádioaktívneho uhlíka a jeho transportu pozdĺž izopyknálnych vrstiev. V získaných dátach bol jasne viditeľný vplyv prúdu Oyashio na hladinu 14C v severnej časti skúmaného transektu v dôsledku jeho prenikania. Zásoby bombového rádiouhlíka vo vodnom stĺpci sa od roku 2005 do roku 2012 znížili alebo zostali rovnaké pre všetky stanice okrem tých, ktoré sa nachádzajú v pobrežných oblastiach ostrova Nová Guinea.