Prospechové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


04. 05. 2021 21.16 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2020/21:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie    prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,00

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,03

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,03

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,19

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 7.5.2021.

Študent, ktorý do 7.5.2021 nedostane informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 14.5.2021 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.