Odborové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


04. 05. 2021 21.02 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Na účely priznávania odborového štipendia študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2020/2021 sa za priemer považuje hodnotenie z internej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej v školskom roku 2019/2020; v prípade rovnosti priemeru zohľadní sa aritmetický priemer hodnotení z internej časti maturitnej skúšky zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

hodnotenie a hranica priemeru na priznanie odborového štipendia
študijný odborhodnotenie z matematikysúčasne celkový priemer zo všetkých predmetov
fyzika12
fyzika, všeobecné lekárstvo11,75
informatika21,25
informatika, matematika11,5
informatika, biológia11
matematika11,25
učiteľstvo a pedagogické vedy11,5

 

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie odborového štipendia:

Študenti budú o priznaní odborového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 7.5.2021.

Študent, ktorý do 7.5.2021 nedostane informačný e-mail o priznaní odborového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu odborové štipendium má byť priznané, do 14.5.2021 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie odborového štipendia.