Horizont 2020 - podpora výskumných medzinárodných projektov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. Kód výzvy: OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01


10. 10. 2018 09.39 hod.
Od: Martina Sandanusová

Indikatívna výška finančných prostriedkov zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. Kvýške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vsúlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.10.2018

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

 

Bližšie informácie:
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018112-01/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/349-opvai-va-dp-2018-1-1-2-01