Výberové konanie - ERASMUS+ štúdium na letný semester 2020/2021

výzva otvorená do 21.9.2020


14. 09. 2020 10.38 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihláška na výberové konanie na študentské mobility za účelom štúdia na letný semester 2020/2021 (prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu.)

Termín podania prihlášok: do 21.9.2020.

Výber univerzity je nutné konzultovať s kmetek1uniba.sk. O termíne písomnej časti výberového konania budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu.

Pred podaním prihlášky na konkrétnu univerzitu je nutné, aby si študenti na stránkach zahraničnej univerzity dohľadali kurzy, ktoré budú môcť byť uznané ako ekvivalent kurzov ponúkaných na FMFI, prípadne výber kurzov konzultovať priamo s garantom vášho štúdia. Študenti, ktorí sa prihlásia, budú musieť v prihláške uvádzať ich univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AISu. Prosíme teda, aby si študenti neprepisovali univerzitný email za svoj súkromný a to z dôvodu ľahšej identifikácie študenta. Všetky informácie z Mobility Online a novinky im v tomto prípade budú chodiť iba na univerzitný email.