Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Monika Reiterová (26.8.2020)

v stredu 26.8.2020 o 13:30 hod. v miestnosti M/126


24. 07. 2020 09.02 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 26. augusta 2020 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Faktory ovplyvňujúce vzťah žiakov nižšieho stredného vzdelávania k matematike

Uchádzač: PaedDr. Monika Reiterová

Školiteľ doktoranda: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, PhD. 
Členovia:  doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD., doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc., PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 

Autoreferát dizertačnej práce