Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Barbora Djubašáková (26.8.2020)

v stredu 26.8.2020 o 10:45 hod. v miestnosti M/126


24. 07. 2020 08.49 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 26. augusta 2020 o 10:45 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Efektivita aplikácií pre mobilné zariadenia vo vyučovaní matematiky

Uchádzač: PaedDr. Barbora Djubašáková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, PhD. 
Členovia:  doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., PaedDr. Peter Vankúš, PhD., RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
Oponenti: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD., doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.

 

Autoreferát dizertačnej práce