Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Priesol (31.8.2022)

v stredu 31.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/125


10. 08. 2022 13.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 31. august 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/125, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: CGE modelling of potential macroeconomic effects of employing socially excluded groups

Uchádzač: Mgr. Richard Priesol

Školiteľ doktoranda: RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Ján Boďa, PhD., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. RNDr.Margaréta Halická, CSc., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Ing. Marek Radvanský, PhD.
Oponenti: prof. Jesus Crespo Cuaresma, Ing. Veronika Miťková, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN