Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Sárený (21.8.2020)

v piatok 21.8.2020 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


22. 07. 2020 19.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 21. augusta 2020 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/125, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Optical properties of a black hole – plasma system

Uchádzač: Mgr. Matej Sárený

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Marián Fecko, PhD., Mgr. Andrej Gendiar, PhD., doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
Oponenti: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., doc. RNDr. Jan Schee, PhD., RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce