Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lukáš Kopnický (24.8.2020)

v piatok 24.8.2020 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272


22. 07. 2020 20.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 24. augusta 2020 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Teoretické štúdium ampérovského párovacieho stavu

Uchádzač: Mgr. Lukáš Kopnický

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
Členovia: RNDr. Pavol Kalinay, CSc., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc. 
Oponenti: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc., doc. Ing. Peter Bokes, PhD., Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce