Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľubomír Staňo (26.8.2020)

v stredu 26.8.2020 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51


24. 07. 2020 09.11 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika plazmy

Termín obhajoby: 26. augusta 2020 o 11:00 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Modification of surface properties of porous polymer materials by low-temperature plasma for their application as separators in alkaline water electrolysis

Uchádzač: Mgr. Ľubomír Staňo

Školiteľ doktoranda: Mgr. Michal Stano, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc., doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Pavel Mach, DrSc., doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc., doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce