Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lívia Leššová (24.8.2020)

v pondelok 24.8.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C


03. 08. 2020 14.29 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 24. augusta 2020 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Rozdelenia pravdepodobností parciálnymi sumáciami: limity, oscilácie a dvojrozmerné zovšeobecnenia

Uchádzač: Mgr. Lívia Leššová

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Mgr. Lenka Filová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD., doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce