Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Júlia Miškovičová (26.8.2020)

v stredu 26.8.2020 o 9:30 hod. v miestnosti F2/167


24. 07. 2020 12.40 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Termín obhajoby: 26. augusta 2020 o 9:30 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Štúdium migrácie materiálov v termojadrových reaktorech metodou CF LIBS – prípad molybdénu

Uchádzač: Mgr. Júlia Miškovičová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.,   RNDr. Juraj Jašík, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce