Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Barbora Eckerová (2.2.2023)

vo štvrtok 2.2.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/111


19. 01. 2023 13.19 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 2. februára 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/111, FMFI UK, Bratislava 

Téma dizertačnej práce: Combination of top-quark pair charge asymmetry measurements using ATLAS data at 13 TeV

Uchádzač: Mgr. Barbora Eckerová

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Oponenti: prof. Dr. Boris Tomášik, RNDr. Roman Lysák, PhD., Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN