Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Buchholcerová (31.8.2022)

v stredu 31.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti F1/357


17. 08. 2022 11.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe meteorológia a klimatológia

Termín obhajoby: 31. august 2022 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/357, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Vplyv vybraných meteorologických a klimatologických faktorov na depozíciu prízemného ozónu v lesnom prostredí Vysokých Tatier

Uchádzač: Mgr. Anna Buchholcerová

Školiteľ doktoranda: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., Ing. Lenka Hájková, PhD., Ing. Věra Kožnarová, CSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN