Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Bosáková (6.9.2022)

v utorok 6.9.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/116


10. 08. 2022 13.22 hod.

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe geometria a topológia

Termín obhajoby: 6. september 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/116, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Geometric intersection theory of plane algebraic curves

Uchádzač: Mgr. Adriana Bosáková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Eduard Boďa, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Guričan, PhD., doc. RNDr. Tibor Macko, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Lávička, PhD., prof. Dr. Peter Schenzel, doc. RNDr. Miloš Božek, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN