Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania (projekt KEGA)

Všeobecným cieľom projektu je podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity učiteľov.


07. 10. 2021 22.18 hod.
Od: Mária Slavíčková

Riešiteľská organizácia: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Spoluriešitelia: PaedDr. Peter Vankúš, PhD., RNDr. Monika Dillingerová, PhD., Mgr. Michaela Vargová, PhD., Mgr. Emília Miťková, PhD., Mgr. Adam Jakubička
Medzinárodná spolupráca: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, KEGA 014UK-4/2020
Obdobie riešenia projektu: 2020-2022 

Cieľom projektu je podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity učiteľov. 

V súčasnosti existuje pre slovenských učiteľov niekoľko webových sídiel, kde je možné zdieľať a vyhľadávať materiály na vyučovanie. Slabou stránkou týchto existujúcich portálov však býva nedostatočná garancia kvality materiálov - ich skóre je viac ovplyvnené subjektívnym názormi návštevníkov, než odborným posúdením a recenziou. Ďalšou nevýhodou je nemožnosť vyhľadávania materiálu podľa užších kritérií (napr. ISCED, ŠVP). 

V rámci projektu vytvoríme voľne prístupnú online knižnicu recenzovaných materiálov pre vyučovanie matematiky, ktoré budú systematicky utriedené podľa úrovní ISCED i podľa tematických okruhov aktuálneho ŠVP. 

Okrem výučbových materiálov v rámci projektu podporíme vznik aktívnej komunity učiteľov matematiky, prepojenú s vysokoškolskými pedagógmi a výskumníkmi. Túto komunitu budeme v rámci projektu podporovať nasledujúcimi formami: 

  • každoročná organizácia odbornej konferencie "Dva dni s didaktikou matematiky"
  • podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity učiteľov matematiky na Slovensku
  • publikovanie overených materiálov na vyučovanie matematiky pre SŠ a ZŠ.