Tajomník / tajomníčka fakulty (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta tajomníka/tajomníčky FMFI UK s nástupom v júli 2024.


29. 04. 2024 11.41 hod.
Od: Alžbeta.Kontrišová

V súlade s čl. 34 Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie

tajomník/tajomníčka FMFI UK s nástupom od 1.7.2024.

Požiadavky na uchádzača: 

  • Ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
  • Skúsenosti s riadením kolektívu
  • Znalosť zásad podvojného účtovníctva
  • Skúsenosti s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní
  • Skúsenosti s riadením a manažmentom projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a EÚ
  • Znalosť nástrojov Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
  • Znalosť nástrojov managementu projektov
  • Jazykové znalosti anglicky na úrovni A2 podľa EÚ klasifikácie 

Platové   podmienky   podľa  platných  právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Termín  podania prihlášky do výberového konania doložený profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi, stručnou predstavou uchádzača o činnosti dekanátu je do 21.5.2024 na adresu: 

Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., v.r.