Výzva na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01


21. 08. 2018 10.13 hod.
Od: Martina Sandanusová

termín uzavretia prvého kola: 30.09.2018,

termín uzavretia druhého kola: 15.10.2018

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01

Zároveň minimálne jedna výskumná inštitúcia (partner projektu) v rámci centra (konzorcia) sa musí zúčastňovať za obdobie posledných 5 rokov na riešení minimálne jedného medzinárodného projektu v rámci 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj/programu Horizont 202016 vo vecnej téme výskumu a vývoja, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava.

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 2.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave“ sa považuje územie Bratislavského kraja (tzv. rozvinutý región na úrovni NUTS II).  Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera.

V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Minimálna výška NFP projektu je 3 000 000 EUR.

Maximálna alokácia na žiadosť o NFP je 1/5 z alokácie výzvy z EÚ zdrojov v dobe predloženia žiadosti o NFP.