Investičná výzva FMFI UK

Fakultná výzva na podávanie projektov zameraných na dobudovanie existujúcej infraštruktúry odborných pracovísk fakulty


24. 09. 2020 13.36 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Na základe odporučenia vedenia FMFI UK dekan fakulty vypisuje fakultnú výzvu na podávanie projektov zameraných na dobudovanie existujúcej infraštruktúry odborných pracovísk fakulty. Táto výzva je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v oblasti vedy a výskumu. 

Naša fakulta v rámci prideľovanej štátnej dotácie už dlhšie obdobie nedisponuje kapitálovými prostriedkami. Zároveň domáce grantové výzvy vo väčšine prípadov neumožňujú čerpanie kapitálových finančných prostriedkov. Vzniká tak dlhodobý problém v rozvoji existujúcej infraštrukúry a vybavenosti pracovísk.

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnanci odborných pracovísk, ktorí sú zamestnaní na ustanovený pracovný čas alebo odborné pracovisko ako celok. Predpokladaná maximálna výška plánovaných kapitálových finančných prostriedkov určených na celú výzvu je 300.000.- EUR. 

Prostriedky na výzvu sú vyčlenené výlučne z mimorozpočtových (nedotačných) príjmov, ktorými disponuje fakulta. Tieto prostriedky boli po viacero rokov tvorené z hospodárskej činnosti fakulty, uzatvorených hospodárskych zmlúv na pracoviskách a výrazných úspor na energiách, ktoré sme dosiahli v uplynulom období.

Úplné znenie výzvy