Covid-19 - výzva APVV

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021


15. 06. 2020 23.03 hod.
Od: Martina Sandanusová

Zámerom výzvy je podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení́ na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem môže výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické́ zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné́ a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické́ suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov. Výzva je zameraná aj na posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení.

Cieľom výzvy je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom podpory výskumu a vývoja alebo transferu výsledkov výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 6. 2020
Dátum ukončenia výzvy je 15. 7. 2020, 12:00 hod. 

Bližšie informácie