APVV Slovensko - Srbsko 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike


18. 05. 2018 09.42 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum a čas uzavretia: 16.7.2018, 12:00 

Zámery a ciele výzvy:

V rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

  • príprava spoločných medzinárodných projektov,
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov,
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Podmienky výzvy:

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4 700 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 350 EUR na kalendárny rok projektu. 

Žiadateľ je povinný agentúre v listinnej podobe zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár A5 (naskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote najneskôr do 16. júla 2018. 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Viac na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2018.html