APVV Slovensko - Poľsko 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike


04. 05. 2018 08.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum ukončenia výzvy je 2.7.2018.  

Zámery a ciele verejnej výzvy

V rámci verejnej výzvy SK-PL 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 

  • príprava spoločných medzinárodných projektov,
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov,
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Špecifické podmienky verejnej výzvy

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 000 EUR na kalendárny rok projektu.

Žiadateľ je povinný agentúre v listinnej podobe zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár A5 (naskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote najneskôr do 2. júla 2018. 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Viac na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2018.html?tab=call