Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Roman Kukumberg (31.8.2021)

v utorok 31.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni C


04. 08. 2021 14.02 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 31. august 2021 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C 

Téma dizertačnej práce: Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh

Uchádzač: Mgr. Roman Kukumberg

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., Mgr. Lenka Filová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Igor Bock, PhD., doc. RNDr. Milan Hamala, CSc., Mgr. Martin Takáč, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN