Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Ďurian (24.8.2023)

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F2/53


09. 08. 2023 13.56 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika plazmy

Termín obhajoby: 24. augusta 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/53, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Development of new PIC/MCC code and its application for discharge simulation

Uchádzač: Mgr. Ján Ďurian

Školiteľ doktoranda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Juraj Országh, PhD., doc. RNDr. Peter Papp, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., assoc. prof. Dr. Miklós Berta, doc. RNDr. Mário Janda, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN