Obhajoba dizertačnej práce - Aleksandra Lavrikova (28.8.2023)

v pondelok 28. 8. 2023 o 09:00 hod. v miestnosti F1/364


10. 08. 2023 14.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe biofyzika

Termín obhajoby: 28. augusta 2023 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Plasmas in contact with liquids and their effects on microorganisms

Uchádzačka: Aleksandra Lavrikova

Školiteľ doktorandky: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predsedníčka: prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc., prof. Ing. Martin Weis, DrSc., prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN