Profesor na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného proferosa na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v apríli 2022


04. 03. 2022 21.13 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

funkčného/pracovného miesta profesora

na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky informatiky)

Kvalifikačné predpoklady:  

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania informatiky

Ďalšie kritériá: 

  • pedagogické zameranie na vyučovanie odborných predmetov a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva informatiky, odborných predmetov študijného programu aplikovaná informatika a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov. Vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teória vyučovania informatiky,
  • skúsenosti s tvorbou kurikulárnych dokumentov pre primárne a sekundárne informatické vzdelávania, skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním učiteľského študijného programu pre budúcich učiteľov informatiky pre primárne a sekundárne vzdelávanie,
  • vedenie výskumných tímov, aktívny prístup k príprave žiadostí o výskumné projekty a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teória vyučovania informatiky,
  • aktívna tvorba koncepcie a líderstvo pri rozvoji oblasti Teória vyučovania informatiky, spoluzodpovednosť za študijné programy učiteľstva informatiky a príslušného doktorandského štúdia.

Nástup:  apríl 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty