Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v auguste a v septembri 2021


07. 05. 2021 16.05 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

1. miesto

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty,
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov so zameraním na numerickú matematiku na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, 
  • vedecká publikačná činnosť v odbore Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov,
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti.

Nástup: 1. august 2021

2. miesto

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýza,
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia,
  • vedecká publikačná činnosť v niektorom z odborov Aplikovaná matematika, Matematická analýza,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti.

Nástup: 1. september 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty