Docent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v februári 2023


30. 03. 2022 12.42 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkciie a miesta

vysokoškolského učiteľa - docenta

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:  

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.)
 • odbor: fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie, Optika a optická spektroskopia, Fyzika plazmy
 • spolugarantovanie Mgr. a PhD. študijných programov odboru Fyzika 
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Fyzika, Environmentálna fyzika, Fyzika plazmy a elektrických výbojov, Spektroskopia plynov a plazmy
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov,
 •  skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí.

Nástup:  február 2023

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č.23/2021 čl. 108.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov.

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty