APVV - VV 2021

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021


13. 09. 2021 07.44 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 10. 9. 2021
Dátum a čas uzavretia: 11. 11. 2021, 12:00
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html 

Doba riešenia projektov Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2022. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Špecifické podmienky verejnej výzvy

 1. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa požiadaviek pre projekty základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.
 2. Financovanie riešenia projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu pre agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru.
 3. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.
 4. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom vo všeobecnej výzve VV 2021 len v jednej predloženej žiadosti. V prípade podania viacerých žiadostí s tým istým zodpovedným riešiteľom agentúra vyradí všetky tieto žiadosti ako neoprávnené z ďalšieho VV2021 Úplné znenie verejnej výzvy 3/6 posudzovania. Zodpovedný riešiteľ je výhradne osoba, ktorá má pracovnoprávny vzťah so žiadateľom.
 5. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne. Oprávnenosť žiadateľa podať projekt v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy z dôvodov možnosti účasti zodpovedného riešiteľa len v jednom financovanom projekte je podmienená tým, že termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2018, VV 2019 alebo VV 2020 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV 2021. V prípade, že uvedená podmienka nebude splnená, podaná žiadosť bude vyradená.
 6. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.
 7. Výzva VV 2021 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa. V prípade, že sa projekt realizuje len počas časti kalendárneho roka limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov realizácie projektu v danom kalendárnom roku.
 8. Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.
 9. Žiadateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k svojim riešiteľom je povinný zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ súčasne berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorej zmluvnou stranou bude žiadateľ, je spracúvanie osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Agentúra bude na základe uvedeného právneho základu pre potreby jednoznačnej identifikácie spracúvať osobné údaje o riešiteľoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, pozícia a dátum narodenia.
 10. Agentúra v tejto výzve neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
 11. Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch.
 12. Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na základný, aplikovaný výskum a vývoj až do výšky 100 % nákladov.
 13. V prípade nepodnikateľského subjektu je potrebné overiť či je žiadateľ považovaný za „podnik“ v zmysle definície podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ.
 14. Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schémou štátnej pomoci) v znení neskorších dodatkov (schéma štátnej pomoci SA.58654).
 15. Žiadateľ – nepodnikateľský subjekt – nesmie poskytnúť žiadnu nepriamu štátnu pomoc. Za poskytovanie nepriamej štátnej pomoci spoluriešiteľskej organizácii – VV2021 Úplné znenie verejnej výzvy 4/6 podnikateľskému subjektu – sa nepovažuje poskytnutie finančných prostriedkov agentúrou, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok (podľa ods. 28 Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie - 2014/C 198/01):
  a) zúčastnený podnik znáša celkové náklady projektu, alebo
  b) výsledky spolupráce, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činností výskumnej organizácie/príjemcu, sa v plnej miere pridelia príjemcovi, alebo
  c) akékoľvek práva duševného vlastníctva vyplývajúce z projektu, ako aj príslušné prístupové práva sú pridelené zúčastnenému podniku spôsobom, ktorý primerane odráža jeho pracovné balíky, príspevky a príslušné záujmy, alebo
  d) výskumná organizácia/príjemca dostane za práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom jej činností a sú prevedené na zúčastnený podnik alebo ku ktorým získal zúčastnený podnik prístupové práva, kompenzáciu zodpovedajúcu trhovej cene. Od uvedenej kompenzácie sa môže odpočítať absolútna výška hodnoty akéhokoľvek finančného alebo nefinančného príspevku zúčastneného podniku na náklady spojené s činnosťami výskumnej organizácie/príjemcu, ktorých výsledkom boli príslušné práva duševného vlastníctva.
 1. Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal po skončení riešenia projektu verejnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol vyriešený na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory a zodpovednému riešiteľovi doručená od agentúry Záverečná hodnotiaca správa projektu. Nedodržanie uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti.
 2. V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany APVV odstúpením, výpoveďou alebo Rozhodnutím o zastavení financovania projektu z dôvodov príjemcom zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, nemôže zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená od agentúry výpoveď, odstúpenie alebo Rozhodnutie o zastavení financovania projektu. Nedodržanie uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti. 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 11. novembra 2021 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 11. novembra 2021. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, VV2021 Úplné znenie verejnej výzvy 5/6 ktorý má povinnosť ju doručiť. V prípade nesplnenia uvedenej lehoty, bude podaná žiadosť vyradená.