Vedúci odborných katedier (výberové konanie )

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, na Katedre experimentálnej fyziky, na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky a na Katedre základov a vyučovania informatiky s nástupom od januára 2017.


24. 10. 2016 12.51 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci katedry: 

Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Katedry experimentálnej fyziky

Katedry jadrovej fyziky a biofyziky

Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Katedry základov a vyučovania informatiky

                       

Uchádzať sa môžu pracovníci z radov profesorov, docentov alebo vedeckých pracovníkov s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo IIa.

Nástup: 1.1.2017

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 18.11.2016. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

V prípade uchádzačov mimo fakulty spolu s výberovým konaním na miesto vedúceho katedry sa zrealizuje aj výberové konanie na pracovné miesto podľa platných pravidiel Univerzity Komenského.

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty