Vedeckí pracovníci na KEF a KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v decembri 2016 a januári 2017


14. 10. 2016 12.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta vedeckého pracovníka na 

Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy alebo Chemická fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika plazmy a Chemická fyzika
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy a Chemická fyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore   

Nástup: 1.1.2017

a

1 miesta vedeckého pracovníka na 

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore  Biofyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Biofyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore  Biofyzika so zameraním na molekulárnu akustiku a ultrazvukovú spektroskopiu
  • publikačná činnosť vo vednom odbore   

Nástup: 1.12.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 27.10.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty