Vedúci Katedry telesnej výchovy a športu (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci podpornej katedry" na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu vo februári 2023


31. 03. 2022 15.08 hod.
Od: Adriana Kohútová

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci podpornej katedry 

  • Katedry telesnej výchovy a športu 

Uchádzať sa môžu pracovníci fakulty z radov učiteľov.

Nástup: 1. 2. 2023.  

Termín podania prihlášky do výberového konania je dva týždne od zverejnenia oznamu. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty